• Convert to PDF
 
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCH

Monday , 16/09/2019 - 9:55am

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

- Mối quan hệ với Công ty đại chúng: Tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Mã chứng khoán: OCH

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 CP, tương ứng~56,50%.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.800.000 CP tương ứng 3,40%

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 6.695.652 CP tương ứng 3,35%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.694.552 CP, tương ứng ~59,85%

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 16/9/2019.

- Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Chưa tìm được mức giá phù hợp.

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Mai Hữu Đạt

Scroll to top