• Convert to PDF
 
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Monday , 16/09/2019 - 9:49am

- Tên tổ chức đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

- Mã chứng khoán: OCH

- Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 CP, tương ứng ~56,50%

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.695.652 CP, tương ứng 3,35%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.694.552 CP, tương ứng ~59,85%

- Lý do thay đổi sở hữu: mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con

- Thời gian thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 16/9/2019.

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Mai Hữu Đạt

Scroll to top