Thông báo Đăng ký lưu ký và niêm yết Cổ phiếu trên SGDCK Hà nội

Thông báo của Chủ tịch HĐQT ngày 21/09/2010 về việc Đăng ký lưu ký và niêm yết Cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội (HNX)

Toàn bộ thông báo tại đây

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *